Privacy verklaring:

Stichting Filmclub Schijndel, gevestigd aan de Mandersstraat 58, 5481 RR Schijndel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Stichting Filmclub Schijndel, Mandersstraat 58, 5481 RR Schijndel 0624652886 M.E.M. Jacquemard is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Filmclub Schijndel. Hij is te bereiken via leden@schijndelfilm.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Filmclub Schijndel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens van leden van Stichting Filmclub Schijndel die wij verwerken:
– Voor- en achternaam (tbv lidmaatschap / gegevens zijn niet op de website geplaatst)
– Adresgegevens (tbv lidmaatschap / gegevens zijn niet op de website geplaatst)
– Telefoonnummer (tbv lidmaatschap / gegevens zijn niet op de website geplaatst)
– E-mailadres (tbv lidmaatschap / gegevens zijn niet op de website geplaatst)

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens van personen die gebruik maken van de website en wij verwerken:
– Gebruikersnaam (ivm voor het ontvangen van de nieuwsbrief)
– E-mailadres (ivm voor het reserveren en/of voor het ontvangen van de nieuwsbrief)
– IP-adres (inloggen voor het ontvangen van de nieuwsbrief)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via leden@schijndelfilm.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 
Stichting Filmclub Schijndel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Stichting Filmclub Schijndel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Filmclub Schijndel) tussen zit.
Stichting Filmclub Schijndel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Nieuwsbrieven versturen met Flexmail, loginpagina en reserveringen met Ticketkantoor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Stichting Filmclub Schijndel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
Voor- en achternaam > Bewaartermijn > zolang de stichting zal bestaan (archief)
Adres > Bewaartermijn > maximaal 3 jaar na inactiviteit
Telefoon > Bewaartermijn > maximaal 3 jaar na inactiviteit
E-mailadres > Bewaartermijn > maximaal 3 jaar na inactiviteit
E-mailadres bij filmreservering > Bewaartermijn > maximaal 1 maand
E-mailadres t.b.v. de nieuwsbrief > Bewaartermijn > zolang men ingeschreven wil blijven (men heeft de mogelijkheid van afmelden)

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting Filmclub Schijndel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Stichting Filmclub Schijndel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, zoals het aanmelden voor de nieuwsbrief. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze stichting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar leden@schijndelfilm.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Filmclub Schijndel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Stichting Filmclub Schijndel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stichting Filmclub Schijndel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via leden@schijndelfilm.nl